11 Žalm 7,15  Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám.